Privacy beleid

Gastouder Klein Konijntje hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het doel van de AVG is het beschermen van persoonsgegevens van ons allemaal. Iedereen kan, als eigenaar van zijn/haar persoonsgegevens, vanaf heden meer rechten uitoefenen over het gebruik van persoonsgegevens door bedrijven en organisaties.

In deze privacyverklaring geef ik u informatie over welke gegevens ik verwerk en waarom.

Mijn contactgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • KvK

Gastouder Klein Konijntje werkt met de volgende informatie:

Persoonsgegevens van gastkinderen:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Medische gegevens (Bijzonderheden m.b.t. de gezondheid, bv medicijngebruik, allergieën)
 • Ziektekostenverzekering
 • Gegevens arts / tandarts
 • Beeldmateriaal
 • Dagelijkse verslagen
 • Gegevens over de verzorging en de ontwikkeling van het kind
 • Observatie van het kind
 • Andere persoonsgegevens die vraagouders met mij delen

Persoonsgegevens vraagouders (ouders / verzorgen) :

 • Naam
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • E-mailadres
 • Werk of opleiding
 • Bereikbaarheid
 • Noodnummers
 • Andere persoonsgegevens die de vraagouders met mij delen

Persoonsgegevens stagiair en stageorganisatie :

 • Naam
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Werk of opleiding
 • Bereikbaarheid
 • Andere persoonsgegevens die de stagiair /  stage organisatie met mij deelt

Opvangzaken:

 • Aanmeldformulier
 • Afsprakenformulier
 • Contracten
 • Intakeformulier
 • Maandfacturen
 • Jaaropgaven
 • Evaluatieformulier
 • Risico inventarisatie veiligheid en hygiëne
 • Observatie formuleren
 • Informatie berichten en verslaglegging van gesprekken

De bovengenoemde gegevens zijn om de volgende redenen nodig:

 • Wettelijke eis
 • HKZ norm (kwaliteitseis)
 • Onderhouden van contacten
 • Bijhouden van gegevens die in belang zijn voor de opvang, zorg, begeleiding en ontwikkeling van het kind en stagiair

Deze gegevens zijn terug te vinden in:

 • Dossiers, die in een kast in de kantoorruimte worden bewaard
 • Digitaal; laptop/ tablet / telefoon, deze zijn met een wachtwoord/code beveiligd

Delen van gegevens met derden

 • De belastingdienst; voor controle inkomsten, kosten en opvanguren van de gastouders
 • GGD; voor controle dat er aan de wettelijke vastgestelde eisen wordt voldaan
 • Auditor; voor controle dat er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan
 • Gastouderbureaus

Website

De website van Gastouder Klein Konijntje is een zogenoemde “platte” website. Dat betekent dat er geen “cookies” en/of andere persoonsgegevens worden gebruikt /opgeslagen of verwerkt. De gegevens van een ingezonden “aanmeldingsformulier” worden eenmaal per e-mail verzonden naar: info@gastouderkleinkonijntje.nl (maar persoonsgegevens niet op een server opgeslagen).

Klachten

Als u een opmerking heeft, ook al vindt u het moeilijk om te zeggen: zeg het toch. Samen willen we er voor zorgen dat uw kind een leuke tijd heeft bij mij als gastouder en ik stel uw opmerkingen –positief en negatief- op prijs. Een open gesprek kan in veel gevallen al een oplossing bieden en is voor beide partijen een stuk aangenamer.

Lukt het niet om een oplossing te vinden door het meningsverschil? De volgende stap is dan contact opnemen met het bemiddelende gastouderbureau.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat u de weg vrij naar het Klachtenloket Kinderopvang. Dit hoort bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie over de situatie.